වන්නි... නොහොත් මම...

තැනක් නැතුව, නොතැනක්ද නැතුව, බොහෝ ක්ෂුද්‍රව, දේශය තුල දේශාටනය කරන්නෙක්...!


- වන්නි...
ඊ මේල්  -


තවදුරටත් කියවන්න [...]